با سلام
باستحضار می رساند کلاس  تغییرات استاندارد (ویرایش جدید) آسانسور روز چهارشنبه مورخ 96/02/13 ساعت 13 در محل انجمن برگزار می گردد.