برای اطلاع از رویه صحیح نصب و اجرای آسانسور پیشنهادی انجمن به کارفرمایان محترم بر لینک ذیل کلیک نمایید.

رویه عضویت اشخاص حقوقی در انجمن

رویه اجرای نظارت عالی برای کارفرمایانی که بدون آگاهی با افراد فاقد صلاحیت قرارداد منعقد نموده اند

رویه درخواست شکایت