برای ثبت درخواست با تهیه مدارک بشرح ذیل اینجا کلیک نمایید.

مدارک عضویت:

- تکمیل فرم عضویت

-سند مالکیت  یا اجاره نامه رسمی محل دفتر کار به نام شرکت

- اساسنامه شرکت

- روزنامه رسمی (ثبت شرکت و آگهی تغییرات)

- مدارک شناسایی کلیه اعضاء هیئت مدیره(کارت ملی و شناسنامه)

- مدارک شناسایی کلیه پرسنل فنی شرکت(کارت ملی و شناسنامه)

- تائیدیه عدم سوء پیشینه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

- لیست بیمه تأمین اجتماعی پرسنل همراه با رسید پرداختی حداقل سه ماه قبل

- بیمه نامه مسئولیت مدنی به نام شرکت

- مدارک تحصیلی مدیر عامل

-رزومه کاری شرکت متقاضی

-فیش واریزی به مبلغ  16.000.000 ریال جهت ورودیه و حق عضویت سالیانه به شماره حساب : 81066555  بانک پارسیان شعبه مهرشهرکد بانک 2087 شماره شبا : IR930540208781000006655005 به نام انجمن تخصصی صنایع همگن آسانبر و پله برقی استان البرز

توجه 1:کلیه مدارک در قالب یک فایل زیپ ضمیمه و ارسال گردد.

ارائه اصل کلیه مدارک فوق همراه با 3 قطعه عکس مدیرعامل هنگام حضور در انجمن الزامی است.