نرخنامه سرویس و نگهداری سال 1395
توجه مهم:

این نرخنامه صرفا جهت شرکتهای دارنده طراحی و مونتاژ می باشد که چک لیست های سرویس نگهداری مورد تایید انجمن آسانسور و پله برقی را در هنگام سرویس بررسی و تایید می نمایند.