بمنظور رفاه اعضا انجمن ضمن همکاری با مجموعه های فرهنگی ورزشی و ... در خصوص انعقاد قرارداد و اخذ تخفیف های مناسب اقدام نموده است که به زودی لیست مجموعه ها اطلاع رسانی خواهد شد.