باتوجه به بند 6 مصوبات شورای استاندارد استان مورخ 1395/12/28 مقرر گردید کلیه آسانسورهای دستگاههای اجرایی و مراکز عمومی ملزم به اخذ گواهینامه ایمنی و کیفیت سالانه آسانسورهای مورد استفاده گردند.

شایان ذکر است مرجع صدور گواهی ایمنی استاندارد اداره کل استاندارد و شرکتهایی که میتوانند در این خصوص اقدام نمایند که دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از سازمان صنعت معدن تجارت باشند.