برگزاری مجمع عمومی و فوقالعاده سال 1395

 

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم میرساندمجمع عمومی عادی سالیانه وفوق العاده انجمن روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۰۲  ساعت ۱۴ در تالار تیراژه واقع در۴۵ متری گلشهر خیابان کوکب غربی تقاطع سوسن برگزار میگردد لذا از اعضای محترم دعوت میشود با همراه داشتن کارت شناسایی انجمن در جلسه حضور یابند.