هدف از ایجاد این کمیته تهیه و تنظیم برنامه های تسهیلات مالی ، ورزشی و اجتماعی جهت اعضا می باشد.