هدف از ایجاد این کمیته حمایت از پیشکسوتان صنعت آسانسور و پله برقی در استان می باشد.