کمیته نظارت و بازرسی

هدف از ایجاد این کمیته نظارت و بازرسی بر عملکرد اعضای انجمن می باشد .