کمیته مشاوره حقوقی 

هدف از ایجاد این کمیته تهیه و تنظیم برنامه های حقوقی و مشاوره حقوقی به اعضای محترم انجمن می باشد.