کمیته حل اختلاف

هدف از ایجاد این کمیته حل اختلاف موجود بین اعضای انجمن و کارفرمایان می باشد.