کمیته آموزش و تحقیق

این کمیته با بهره گیری از افراد دارای صلاحیت فنی و عملی و نیز با تعامل و همکاری با سازمان فنی و حرفه ای ، اداره کل استاندارد و سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز  در زمینه برگزاری کلاسهای آموزشی جهت نفرات فنی شرکتهای فعال دراین صنعت و نیز آزمونهای تایید صلاحیت مدیر و تکنسینهای فنی فعالیت می نماید