به استحضار میرساند زمان برگزاری آزمون دوره نهم مدیران وتکنسینهای فنی سال 1395 روز یکشنبه مورخ 12/10/95 راس ساعت 13:00 در محل دفتر انجمن به نشانی: کرج– م مادر-بین رودکی شرقی و خیام شرقی-ساختمان مدرن –طبقه چهارم واحد 8و 9 برگزار میگردد. مقتضی است جهت ثبت نام، با در دست داشتن مدارک ذیل حداکثر تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 11/10/95 اقدامات لازم مبذول فرمائید.

لازم به ذکر است منبع آزمون،  استاندارد ویرایش جدید 6303  می باشد.

1-ارائه معرفی نامه از شرکت متقاضی

2-تصویر کارت ملی متقاضی